Brak realizacji spełniających kryteria

 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Rejon: Rejon I

Koszt: 26 020 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach projektu zrealizowane będą warsztaty rodzinne podzielone na 4 bloki tematyczne – „Torby”, „Skrzynie”, „Ceramika” oraz „Lasy w słoju”. Około 3 godzinne zajęcia dla rodziców z dziećmi odbywać się będą od października do grudnia bieżącego roku. Informacja wg. stanu na dzień 26.09.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Rejon: Rejon II

Koszt: 32 700 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. W projekcie udział wzięło 90 uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe i urozmaicone. Informacja wg. stanu na dzień 20.04.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji

Rejon: Rejon II

Koszt: 127 918 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt oraz materiały do prowadzenia zajęć. Informacja wg. stanu na dzień 03.10.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji.

Rejon: Rejon III

Koszt: 160 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Na wyłonienie wykonawcy placu zabaw zostały przeprowadzone postępowania. Dnia 18.05.2018r. oraz 04.09.2018r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na jego realizację, natomiast dnia 28.06.2018r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonych postępowań nie wybrano Wykonawcy robót, realizację zadania przeniesiono na 2019r. Informacja wg. stanu na dzień 25.09.2018r. Jednostka realizująca: Inwestycje Miejskie Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do placu budowy, w październiku 2018 r. wystąpiono do Miejskiego Zespołu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej o uzyskanie zgody właścicieli i użytkowników wieczystych na przejazd drogami będącymi własnością lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Wydział Inwestycji Miejskich do dnia dzisiejszego nie uzyskał ww. zgody. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy ww. projektu będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgód właścicieli i użytkowników wieczystych dróg dojazdowych do placu budowy. Informacja wg. stanu na dzień 19.02.2019 r.

Rejon: Rejon IV

Koszt: 90 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadanie zostało zrealizowane. Odbioru końcowego dokonano w dniu 13.09.2018r. Informacja wg. stanu na dzień 25.09.2018r. Jednostka realizująca: Inwestycje Miejskie

Rejon: Rejon V

Koszt: 110 000 zł

Etap realizacji: w przetargu
Rozwiń szczegóły

50%
Na wyłonienie wykonawcy placu zabaw zostały przeprowadzone postępowania. Dnia 18.05.2018r., 06.08.2018r. oraz 04.09.2018r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na jego realizację, natomiast dnia 28.06.2018r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z uwagi na to, że w wyniku ww. postępowań nie wybrano Wykonawcy robót, realizację zadania przeniesiono na 2019r. Informacja wg. stanu na dzień 25.09.2018r. Dnia 18.01.2019r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. Postępowanie przetargowe jest w toku. Jednostka realizująca: Inwestycje Miejskie

Rejon: Rejon I

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach projektu pn. „Kino pod chmurką Summer’18” zostały zrealizowane pokazy plenerowe ośmiu filmów w okresie wakacyjnym od czerwca do sierpnia bieżącego roku. Pokazy te odbywały się na Placu 700-lecia w Knurowie. Informacja wg. stanu na dzień 24.09.2018r. Jednostka realizująca: Centrum Kultury
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Koszt: 75 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Punkty kamerowe pierwszy przy ul. Lotników 22 oraz drugi przy ul. Marynarzy 9, uruchomiono i odebrano protokolarnie w dniu 16.11.2017r. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Straż Miejska

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.09.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Punkty kamerowe pierwszy przy ul. Puszkina oraz drugi na skrzyżowaniu ul.Puszkina i ul.Lompy uruchomiono i odebrano protokolarnie w dniu 16.11.2017r. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Straż Miejska

Koszt: 88 267 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadania zaplanowane w budżecie zostały zrealizowane. Nie zrealizowano jednego szkolenia, gdyż firma szkoleniowa nie zebrała wystarczającej liczby uczestników. Część środków przekazanych Miejskiemu Ognisku Pracy Pozaszkolnej na wynagrodzenia zostały rozdysponowane. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

Koszt: 155 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji
Rozwiń szczegóły

Zadanie nie zostało zrealizowane. Wartość ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie robót w ramach w/w zadania przekraczała wartość środków przeznaczonych na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

Koszt: 26 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Program realizowany był przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie od 09 września do 16 grudnia 2017r. Informacja wg stanu na dzień 02.01.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Koszt: 130 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 22.11.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

Koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 05.12.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich
×