Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Knurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie lub zakładce nie informując o tym użytkownika;
 • część formularzy nie ma odpowiedniej etykiety, część przycisków oraz obrazów nie ma opisu tekstowego lub alternatywnego;
 • mogą wystąpić problemy z obsługą strony internetowej bez użycia myszki;
 • na stronie znajdują się elementy o małym kontraście;

Wyłączenia

 • mapy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji i jej aktualizacji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 • Joanna Dymkowska
 • e-mail: dostepnosc@knurow.eu
 • Telefon: +48 32 339-22-66

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miasta Knurów powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miasta Knurów odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

Dostępność wokół budynku

 • Parking ogólnodostępny znajduje się przy ul. Floriana. Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. dr. Floriana Ogana (wejście główne, z przodu budynku) – drzwi wejściowe nie znajdują się na tym samym poziomie co chodnik. Prowadzi do nich 10 schodów podzielonych na dwie części, brak podjazdu dla wózków. Drzwi są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w uchwyt po lewej stronie, otwierane ręcznie na zewnątrz.;
 • od ul. Floriana (z tyłu budynku) – drzwi wejściowe znajdują się na tym samym poziomie co chodnik. Po lewej stronie, zamontowano dzwonek służący do wzywania pomocy. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w uchwyt po lewej stronie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Przez drzwi wchodzi się do przedsionka, w którym po lewej stronie znajduje się winda dojeżdżająca na wszystkie kondygnacje budynku. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na poziomie: niski parter.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku. Jest wyposażona w panel wizualny wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille`a oraz komunikaty głosowe.
 • Wszystkie korytarze oraz większość pomieszczeń są dostępne dla osób poruszających się na wózku.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (poprzez umieszczone tablice informacyjne w ciągach komunikacyjnych) i głosowy (każdy pracownik tutejszego Urzędu udzieli podstawowych informacji).
 • Oznaczenia w alfabecie Braille`a:
  • winda – oznaczenia pięter, na których zatrzymuje się winda, oraz rozkład pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach,
  • klatka schodowa – oznaczenia pięter znajdują się na ścianie po prawej stronie, na wysokości poręczy, na każdym poziomie,
  • przy wejściu głównym do budynku – tabliczki informujące o punktach obsługi, mieszczących się na parterze budynku, znajdują się po prawej stronie, na obudowie kaloryfera.
 • W budynku znajdują się trzy mobilne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.
 • Przycisk do wzywania pomocy przez interesantów jest zamontowany przy drzwiach wejściowych z tyłu budynku, po lewej stronie obok drzwi.
 • W toalecie dla interesantów zamontowano gong alarmowy do wzywania pomocy.
 • Nad wejściem z tyłu budynku znajduje się znacznik Totupoint.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (tabliczki informacyjne).

2. Budynek: Urząd Miasta Knurów – Ratusz, ul. Niepodległości 7

Dostępność wokół budynku

 • Na parkingu ogólnodostępnym (z tyłu budynku) wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. Niepodległości (główne, z przodu budynku) – przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie zamieszczono dzwonek służący do wzywania pomocy. Drzwi znajdują się na tym samym poziomie co chodnik, są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w uchwyt po lewej stronie, otwierane automatycznie na zewnątrz. Przez drzwi wchodzi się do przedsionka, w którym po prawej stronie znajduje się platforma przyschodowa. Za drzwiami na wprost znajduje się przestrzeń przed 8 stopniami prowadzącymi w górę na właściwy poziom parteru;
 • od strony parkingu (z tyłu budynku) – drzwi wejściowe znajdują się na tym samym poziomie co chodnik, są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w klamkę po lewej stronie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Za drzwiami:
  • na wprost znajduje się przestrzeń przed kilkoma schodami w dól – jest to przestrzeń niedostępna dla nieuprawnionych,
  • po prawej stronie znajdują się 4 stopnie prowadzące w górę na właściwy poziom parteru.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Wszystkie korytarze jak i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku.
 • W budynku brak jest windy.
 • Na każdą kondygnację można dostać się przy użyciu platformy przyschodowej.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny poprzez tablicę informacyjną znajdującą się na parterze, w ciągu komunikacyjnym.
 • W budynku zamontowane są dwie platformy przyschodwe umożliwiające dostanie się na parter jak i I piętro budynku.
 • Przy głównych drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika, który udzieli pomocy w dostaniu się do budynku jak i w obsłudze platform przyschodowych.
 • Nad wejściem z przodu budynku znajduje się znacznik Totupoint.
 • W toalecie dla interesantów zamontowano gong alarmowy do wzywania pomocy.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń: w alfabecie Braille`a, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani oznaczeń kontrastowych (z wyjątkiem oznaczeń na stopniach – oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miasta Knurów – Straż Miejska, ul. Niepodległości 5

Dostępność wokół budynku

 • Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście:

 • od strony parkingu – drzwi wejściowe znajdują się na tym samym poziomie co chodnik. Drzwi są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w uchwyt po lewej stronie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Przez drzwi wchodzi się do przedsionka, w którym po prawej stronie po kilku krokach znajduje się dyżurka.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku i uzyskać pomoc w Dyżurce znajdującej się po prawej stronie od wejścia. Wyższa kondygnacja jest niedostępna.
 • W budynku brak jest windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Nad wejściem znajduje się znacznik Totupoint.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku oraz pomieszczeń wyznaczonych do obsługi interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@knurow.pl, ze wskazaniem formy komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W treści maila prosimy wskazać rodzaj sprawy do załatwienia.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego;
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@knurow.pl;
 • kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • kontakt za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 32 235-15-21.

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość zmiany kontrastu