Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną knurow.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) - Prezydent Miasta Knurów;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną knurow.budzet-obywatelski.org administrowany przez Prezydenta Miasta Knurów;

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną knurow.budżet-obywatelski.org

Administrator – Prezydent Miasta Knurów.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów,       ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 032) 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@mail.knurow.eu lub tradycyjnie na adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-94.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

· Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w związku z nadesłaniem korespondencji przez formularz kontaktowy na stronie https://knurow.budzet-obywatelski.org/kontakt, na podstawie    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację zapytania przez formularz kontaktowy na stronie https://knurow.budzet-obywatelski.org/kontakt

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.;

▪ Dane osobowe podane na potrzeby głosownia elektronicznego będą usuwane z systemu po zakończeniu procedury ustalania wyników, nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym odbywało się głosowanie.

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies (t.j. przez okres 2 lat) lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies dostępne są na stronie https://knurow.budzet-obywatelski.org/polityka-plikow-cookies. W zależności od decyzji użytkownika, istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia plików cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

w przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem projektu:

▪ imię i nazwisko;

▪ adres zamieszkania;

▪ 4 ostatnie cyfry numeru PESEL;

▪ adres IP;

w związku z nadesłaniem korespondencji przez formularz kontaktowy na stronie https://knurow.budzet-obywatelski.org/kontakt

▪ imię i nazwisko

▪ adres e-mail;

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

▪ W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

I. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

III. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem.    W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).