Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy

Kontakt:

Telefon:
(32) 235-10-17

Adres e-mail:
um@knurow.pl

Adres:

Urząd Miasta Knurów
dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Napisz do nas


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „Rozporządzenie”, informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 032) 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl,  BIP: www.knurow.bip.info.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: honoratap@mail.knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP(PeUP) /ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do  sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa, dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym). 
4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia wniosku, oddania głosu i nawiązania kontaktu
z  Urzędem Miasta Knurów.
5) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6) Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego.
7) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe).
8) Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.
9) Administrator nie posiada Przedstawiciela.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
11) W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich  danych osobowych.
12) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.